1820 Georgia Census Index for Thompson and related names
Also see 1830 Georgia Census Index for Thompson and related names

Back to 1800 South Carolina Census Index for Thompson and related names

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Surname First name County or District Date recorded
Tomson Reubin Emanuel, Georgia 1820
Thomason James S Athens, Clarke, Georgia 1820
Thomason John Capt Abbercrombies District, Hall, Georgia 1820
Thomason Sanniah Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thomason Susana Lexington, Oglethorpe, Georgia 1820
Thomason Susana Lexington, Oglethorpe, Georgia 1820
Thomason Wm Capt Byrds District, Hall, Georgia 1820
Thomassen Joseph Laurens, Georgia 1820
Thomison John Smiths, Elbert, Georgia 1820
Thomison John Capt Mercers District, Greene, Georgia 1820
Thompson Aaron Wilkinson, Georgia 1820
Thompson Aaron Wilkinson, Georgia 1820
Thompson Alford Laurens, Georgia 1820
Thompson Alford Laurens, Georgia 1820
Thompson Andrew Capt Reids District, Hall, Georgia 1820
Thompson Andrew Capt Reids District, Hall, Georgia 1820
Thompson Archabale Wilkinson, Georgia 1820
Thompson Archabale Wilkinson, Georgia 1820
Thompson Burkett D Louisville, Jefferson, Georgia 1820
Thompson Burkett D Louisville, Jefferson, Georgia 1820
Thompson Charles Capt Farrows District, Morgan, Georgia 1820
Thompson Charles Capt Farrows District, Morgan, Georgia 1820
Thompson Cristina Madison, Georgia 1820
Thompson Cristina Madison, Georgia 1820
Thompson David Jackson, Georgia 1820
Thompson David Capt Wood Morelands District, Putnam, Georgia 1820
Thompson David Walton, Georgia 1820
Thompson David Jackson, Georgia 1820
Thompson David Capt Wood Morelands District, Putnam, Georgia 1820
Thompson David Walton, Georgia 1820
Thompson Elijah Jackson, Georgia 1820
Thompson Elijah Jackson, Georgia 1820
Thompson Elizabeth Wilkes, Georgia 1820
Thompson Elizabeth Wilkes, Georgia 1820
Thompson Frederick Walton, Georgia 1820
Thompson Frederick Walton, Georgia 1820
Thompson Geo Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson Geo Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson J Jackson, Georgia 1820
Thompson J Jackson, Georgia 1820
Thompson James Baldwin, Georgia 1820
Thompson James Capt ?? District, Hall, Georgia 1820
Thompson James Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson James Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson James Madison, Georgia 1820
Thompson James Walton, Georgia 1820
Thompson James Baldwin, Georgia 1820
Thompson James Capt ?? District, Hall, Georgia 1820
Thompson James Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson James Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson James Madison, Georgia 1820
Thompson James Walton, Georgia 1820
Thompson Jas Capt Benjamin Wheetchery, Hall, Georgia 1820
Thompson Jas Laurens, Georgia 1820
Thompson Jas Wilkes, Georgia 1820
Thompson Jas Capt Benjamin Wheetchery, Hall, Georgia 1820
Thompson Jas Laurens, Georgia 1820
Thompson Jas Wilkes, Georgia 1820
Thompson Joel Madison, Georgia 1820
Thompson Joel Madison, Georgia 1820
Thompson John Jackson, Georgia 1820
Thompson John Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson John Madison, Georgia 1820
Thompson John Wilkes, Georgia 1820
Thompson John Wilkinson, Georgia 1820
Thompson John Jefferson, Georgia 1820
Thompson John Waynesboro, Burke, Georgia 1820
Thompson John Jackson, Georgia 1820
Thompson John Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson John Madison, Georgia 1820
Thompson John Wilkes, Georgia 1820
Thompson John Wilkinson, Georgia 1820
Thompson John Jefferson, Georgia 1820
Thompson John Waynesboro, Burke, Georgia 1820
Thompson Jos Capt Buffingtons District, Hall, Georgia 1820
Thompson Jos Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson Jos Capt Buffingtons District, Hall, Georgia 1820
Thompson Jos Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson Joseph Jackson, Georgia 1820
Thompson Joseph Baldwin, Georgia 1820
Thompson Joseph Gwinnett, Georgia 1820
Thompson Joseph Jackson, Georgia 1820
Thompson Joseph Baldwin, Georgia 1820
Thompson Joseph Gwinnett, Georgia 1820
Thompson Joyce Jackson, Georgia 1820
Thompson Joyce Jackson, Georgia 1820
Thompson Margaret Jefferson, Georgia 1820
Thompson Margaret Jefferson, Georgia 1820
Thompson Mathew Capt Wood Morelands District, Putnam, Georgia 1820
Thompson Mathew Capt Wood Morelands District, Putnam, Georgia 1820
Thompson Nancey Capt Farrows District, Morgan, Georgia 1820
Thompson Nancey Capt Farrows District, Morgan, Georgia 1820
Thompson Rebeca Jefferson, Georgia 1820
Thompson Rebeca Jefferson, Georgia 1820
Thompson Richd Capt Buffingtons District, Hall, Georgia 1820
Thompson Richd Capt Buffingtons District, Hall, Georgia 1820
Thompson Rickard Tattnall, Georgia 1820
Thompson Rickard Tattnall, Georgia 1820
Thompson Robert Jackson, Georgia 1820
Thompson Robert Jackson, Georgia 1820
Thompson Robert Pulaski, Georgia 1820
Thompson Robert Washington, Georgia 1820
Thompson Robert Capt Leonards District, Morgan, Georgia 1820
Thompson Robert Jackson, Georgia 1820
Thompson Robert Jackson, Georgia 1820
Thompson Robert Pulaski, Georgia 1820
Thompson Robert Washington, Georgia 1820
Thompson Robert Capt Leonards District, Morgan, Georgia 1820
Thompson Robt Wilkes, Georgia 1820
Thompson Robt Wilkes, Georgia 1820
Thompson Samuel Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson Samuel Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson Sarah Capt ?? District, Hall, Georgia 1820
Thompson Sarah Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson Sarah Wilkes, Georgia 1820
Thompson Sarah Capt ?? District, Hall, Georgia 1820
Thompson Sarah Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson Sarah Wilkes, Georgia 1820
Thompson Shadrach Jefferson, Georgia 1820
Thompson Shadrach Jefferson, Georgia 1820
Thompson Sherod Jackson, Georgia 1820
Thompson Sherod Jackson, Georgia 1820
Thompson Silas Capt Cotters District, Hall, Georgia 1820
Thompson Silas Capt Cotters District, Hall, Georgia 1820
Thompson Thomas Capt Cooks District, Morgan, Georgia 1820
Thompson Thomas Salem, Clarke, Georgia 1820
Thompson Thomas Capt Cooks District, Morgan, Georgia 1820
Thompson Thomas Salem, Clarke, Georgia 1820
Thompson Thomas M Wilkinson, Georgia 1820
Thompson Thomas M Wilkinson, Georgia 1820
Thompson Thos Main Land, Glynn, Georgia 1820
Thompson Thos Main Land, Glynn, Georgia 1820
Thompson William Madison, Georgia 1820
Thompson William Madison, Georgia 1820
Thompson William Pulaski, Georgia 1820
Thompson William Jefferson, Georgia 1820
Thompson William Jefferson, Georgia 1820
Thompson William Madison, Georgia 1820
Thompson William Madison, Georgia 1820
Thompson William Pulaski, Georgia 1820
Thompson William Jefferson, Georgia 1820
Thompson William Jefferson, Georgia 1820
Thompson Winns Madison, Georgia 1820
Thompson Winns Madison, Georgia 1820
Thompson Wm Baldwin, Georgia 1820
Thompson Wm Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson Wm Laurens, Georgia 1820
Thompson Wm Tattnall, Georgia 1820
Thompson Wm Baldwin, Georgia 1820
Thompson Wm Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson Wm Laurens, Georgia 1820
Thompson Wm Tattnall, Georgia 1820
Thompson Wm G Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thompson Wm G Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thomson Asse Emanuel, Georgia 1820
Thomson Bartlett Walton, Georgia 1820
Thomson Eliza Jones, Georgia 1820
Thomson F M Monticello, Jasper, Georgia 1820
Thomson James Capt Seals District, Jones, Georgia 1820
Thomson James Capt Seals District, Jones, Georgia 1820
Thomson Jeremiah Lincoln, Georgia 1820
Thomson Jeremiah Lincoln, Georgia 1820
Thomson John Laurens, Georgia 1820
Thomson Sarah Wilkes, Georgia 1820
Thomson William Habersham, Georgia 1820
Thomson William Walton, Georgia 1820
Tompson James Richmond, Georgia 1820
Tompson Moses Appling, Georgia 1820
Tomson Samuel Capt John H Butts District, Putnam, Georgia 1820